رنگ اپوکسی پلی آمین آداکت

 

۱. پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمین آداکت ZAPCO PRIME 131
۲. رنگ میانی اپوکسی پلی آمین آداکت ZAPCO INTER 231
۳. اپوکسی پلی آمین آداکت MIO رنگ میانی ZAPCO INTER 232
۴. رنگ رویھ اپوکسی پلی آمین آداکت ZAPCO TOP 331
۵. رنگ کولتار اپوکسی پلی آمین آداکت ZAPCO TOP 332 ۵
۶. اپوکسی پلی آمین آداکت HB رنگ کولتار ZAPCO TOP 333