رنگ ھای سیلیکونی

 

۱. رنگ سیلیکونی ٢٠٠ درجه ZAPCO TOP 391
۲. رنگ سیلیکونی ٢۵٠ درجه ZAPCO TOP 392
۳. رنگ سیلیکونی ۴٠٠ درجه ZAPCO TOP 393
۴. رنگ سیلیکونی ۶٠٠ درجه ZAPCO TOP 394
۵. پرایمر زینک اتیل سیلیکات ZAPCO PRIME 191
۶. تینر سیلیکونی ZAPCO THINN 50
۷. تینر شست و شوی اتیل سیلیکات ZAPCO THINN 51