رﻧﮓ اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد

 

۱. ﭘراﯾﻣر اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO PRIME 101

۲. ﭘراﯾﻣر زﯾﻧﮏ رﯾﭻ اﭘوﮐﺳﯽ دو ﺟزﺋﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO PRIME 102

۳. ﭘراﯾﻣر زﯾﻧﮏ رﯾﭻ اﭘوﮐﺳﯽ سه ﺟزﺋﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO PRIME 103

۴. ﭘراﯾﻣر زﯾﻧﮏ ﻓﺳﻔﺎت اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO PRIME 104

۵. ﭘراﯾﻣر زﯾﻧﮏ ﮐروﻣﺎت اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO PRIME 105

۶. ﭘراﯾﻣر اﺧراﯾﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO PRIME 106

۷. ﭘراﯾﻣر ﺳرﻧﺟﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO PRIME 107

۸. اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد HB MIOﭘراﯾﻣر ZAPCO PRIME 108

۹. رﻧﮓ ﻣﯾﺎﻧﯽ اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO INTER 201

۱۰. اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد MIOرﻧﮓ ﻣﯾﺎﻧﯽ ZAPCO INTER 202

۱۱. اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد HBرﻧﮓ ﻣﯾﺎﻧﯽ ZAPCO INTER 203

۱۲. اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد HB MIOرﻧﮓ ﻣﯾﺎﻧﯽ ZAPCO INTER 204

۱۳. رﻧﮓ ﮐولتار اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO TOP 302

۱۴. رﻧﮓ ﮐوﻟﺗﺎر اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO TOP 303 HB

۱۵. رﻧﮓ رویه اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO TOP 301

۱۶. رﻧﮓ رویه ﺳﻔﯾد ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO TOP 304

۱۷. ﺳﯾﻠر اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO SEAL 100

۱۸. ﺗﯾﻧر اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯾد ZAPCO THINN 10