سیستم پیشنهادی جهت سطوح خارجی مخازن فولادی

ردیف نوع رنگ مقدار(میکرون)
۱ پرایمر   اپوکسی ۵۰-۷۰
رنگ میانی   پلی یورتان ۵۰-۷۵
۲ پرایمر   زینک ریچ اپوکسی ۵۰-۷۰
رنگ   میانی اپوکسی MIO ۱۰۰
رویه پلی   یورتان ۵۰-۷۰
۳ پرایمر   زینک ریچ اتیل سیلیکات ۶۰
اپوکسی   MIO ۱۰۰
پلی   یورتان ۵۰
۴ فسفات   روی اپوکسی ۵۰-۷۰
اپوکسی   MIO ۱۰۰
پلی   یورتان ۵۰
درجه آماده سازی سطح حداقل ۲٫۵  sa
میزان پروفایل سطح ۴۰-۶۰ میکرون