پیست های تارتان

برجستگی و اهمیت دو و میدانی درمیان رشته های گوناگون ورزشی انکارناپذیراست .

زیرا سوابق آن به اندازه عمر بشر طولانی است . این ورزش کهن ترین ، طبیعی ترین ، غیر وابسته ترین و درعین حال سالم ترین فعالیتی است که نشاط و سلامتی و تحرک را با بکار انداختن اندامهای آدمی به او هدیه می کند و اما شتاب حرکت نیز همواره او را درمعرض تصادم قرار می دهد که امکان آسیب نیز درآن کم نیست بنابراین سعی می گردد این مسیر بدون مانع ، بدون کمترین پستی و بلندی وتا حدودی قابل انعطاف و نیز با اندکی اصطکاک همراه باشد تا شرایط محیط حتی المقدور مساعد گردد و دونده درحد امکان با خاطری آسوده وفارغ از نیروی بازدارنده اضطراب و نگرانی ناشی ازتصادم با تمام توان به فعالیت پردازد.

کفپوش تارتان

کفپوش تارتان

مجموعه شرایط فوق درپیست های تارتان به بهترین صورت جمع وتلفیق شده درصورت فراهم بودن امکانات مالی از این راه می توان به حداکثر اهداف مورد انتظار دست یافت.

زیرا قابلیت انعطاف آن حدود ۳۰% ازضربه را خنثی می کند و سطح هموارآن ازهرگونه آسیب ناشی از تغییر ناگهانی سطح پیش گیری می نماید و اصطکاک نسبی سطح و قابلیت انعطاف آن مانع از آسیب جدی و وسیع خواهد شد.

به دلایل فوق با این وسیله می توان دربسیاری ازفعالیت های ورزشی دیگرنیز سود جست وآسیب پذیری را درآنها به حداقل رساند.

تناسب فوق العاده این سطح سبب شده تا آن را از انحصار ورزش دو و میدانی خارج و به محیط بازی کودکان نیز سرایت دهد. ازآنجا که دویدن کار کودک است و آسیب پذیریهای ناشی از نوپا بودن و بی تجربگی سنین ابتدایی همواره مربیان دلسوز و مسئولیت پذیر را نگران خود می سازد ، بنابراین غالبا درمحیط بازی کودکان (مهد کودک ها ، پارک ها ، مدارس …) از لایه های اولیه پیست استفاده کرده و به تنهایی آن را اجرا می کنند.

مراحل اجراء همراه با مشخصات فنی:

برای اجرای پیست های تارتان بطور کلی ۳سیستم وجود دارد که عبارتند از روشهای:

۱) پاششی

۲) لایه لایه (ساندویچ)

۳ ) کامل (فول)

اما غالبا تفاوت آنها منحصر به لایه نهایی است و سایر لایه ها که بخشهای ضربه گیر و استقرار یابنده را تشکیل می دهند در همه آنها مشترک است و به صورت یکنواخت اجراء می گردد.