ﭘوﺷش ھﺎی اﭘوﮐﺳﯽ و ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﮐف

 

۱. ﮔروت اﭘوﮐﺳﯽ ﮐف ZAPCO GROUT 150

۲. ﭘراﯾﻣر ﮐف اﭘوﮐﺳﯽZAPCO PRIME 151

۳. رﻧﮓ ﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐف اﭘوﮐﺳﯽ ZAPCO INTER 251

۴. رﻧﮓ رویه ﮐف اﭘوﮐﺳﯽ ZAPCO TOP 351

۵ . رﻧﮓ رویه ﮐف ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ZAPCO TOP 352

۶.  ﻣﺎﺳﺗﯾﮏ اﭘوﮐﺳﯽ ZAPCO181

۷. رﻧﮓ ﻋﺎﯾق ﺣرارﺗﯽ ZAPCO387