12655555

پوشش های غنی از زینک ریچ (بخش سوم)

بررسی تاثیر هم افزایی اولیه بر زینک ریچ با سیستم CARC شکل زیر یک صفحه را از قبل و بعد از تمیز کردن خوردگی برای تجزیه و تحلیل را نشان می دهد. میزان تخریب اندازه گیری شده و در سطح پوشش به راحتی می توان با استفاده از مقدار کنترل شده اندازه گیری و تعیین…