بهبود چسبندگی رنگ پلی اورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک قسمت اول

بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک (قسمت اول)

بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان در این مقاله تأثیر فشار پلاسمای جو بر چسبندگی بین پوشش محافظ و آلیاژ AA1100  جهت بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان مورد بررسی قرار گرفت. دو منبع پلاسما برای تغییرات سطح به کار رفت: فشار جوی جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک. اندازه گیری سطح زیرین و زاویه تماس…

رنگ ترافیکی

استفاده از خاکستر به عنوان رنگ معدنی در رنگ های ترافیکی: امکان سنجی (قسمت اول)

امکان استفاده از خاکسترهای هوا در رنگ بندی ترافیکی این مقاله یک مطالعه امکان سنجی تلاش مشترک بین اداره راه نبراسکا (NDOR)، شرکت برق آمریکا و FHWA است. هدف مطالعه این است که امکان استفاده از خاکسترهای هوا در رنگ بندی ترافیکی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه یک آزمایش اولیه برای بررسی امکان استفاده…