رنگ ترافیکی

استفاده از خاکستر به عنوان رنگ معدنی در رنگ های ترافیکی: امکان سنجی (قسمت اول)

امکان استفاده از خاکسترهای هوا در رنگ بندی ترافیکی این مقاله یک مطالعه امکان سنجی تلاش مشترک بین اداره راه نبراسکا (NDOR)، شرکت برق آمریکا و FHWA است. هدف مطالعه این است که امکان استفاده از خاکسترهای هوا در رنگ بندی ترافیکی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه یک آزمایش اولیه برای بررسی امکان استفاده…

خوردگی

خوردگی آهن چیست؟

خوردگی آهن فلزات به علت ناپایداری و در اثر وجود اکسیژن و رطوبت هوا خورده می شوند و خوردگی آهن به علت  جدا شدن اکسید آهن ایجاد شده بدترین نوع خوردگی است. چون در این حالت تمامی یک قطعه آهن بعد از مدت زمانی از بین رفته و تبدیل به اکسید آهن می گردد. همچنین…