تفاوت رنگ اپوکسی و کفپوش اپوکسی

بین اپوکسی پارکینگ و رنگ اپوکسی چه تفاوتی وجود دارد؟

ضروری است که شما تفاوت بین اپوکسی پارکینگ و رنگ اپوکسی و تفاوت بین انواع اپوکسی را بدانید. رنگ های معمول کف پارکینگ معمولا یک جزء دارند که یا بر پایه آب، یا بر پایه روغن ساخته می شوند. آنها معمولا بر روی دیوار یا سقف کاربرد دارند و برای  به کار بردن در کف…