خوردگی

خوردگی آهن چیست؟

خوردگی آهن فلزات به علت ناپایداری و در اثر وجود اکسیژن و رطوبت هوا خورده می شوند و خوردگی آهن به علت  جدا شدن اکسید آهن ایجاد شده بدترین نوع خوردگی است. چون در این حالت تمامی یک قطعه آهن بعد از مدت زمانی از بین رفته و تبدیل به اکسید آهن می گردد. همچنین…