بهبود چسبندگی رنگ پلی اورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک قسمت سوم

بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک (قسمت سوم)

نتایج و بحث (ادامه) مقادیر SFE تقریبا برای همه نمونه ها یکسان است. اگر چه، می توان مشاهده کرد که شرایطی که در آن کمترین WCA و بالاترین SFE بدست آمد؛ نمونه آزمایش شده با DBD در ۳۰ کیلو ولت (۱۶ دقیقه) بود. افزایش SFE باعث بهبود رطوبت سطح می شود. بنابراین، تغییرات سطح با…

بهبود چسبندگی رنگ پلی اورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک قسمت دوم

بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک (قسمت دوم)

بهبود چسبندگی در رنگ پلی یورتان در این مطالعه پلاسما با یک منبع تغذیه AC  (Minipuls 4، GBS Elektronik، Dresden، Germany) با ولتاژ ۱۹ کیلو هرتز و ولتاژ اعمال شده ۸ kVp-p و ۱۲ kVp-p تولید شد. قدرت تفکیک شده با استفاده از تکنیک Lissajous  (یک قطعه ولتاژ شارژ)، با مقادیر مربوط به ۴.۰ +…

بهبود چسبندگی رنگ پلی اورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک قسمت اول

بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک (قسمت اول)

بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان در این مقاله تأثیر فشار پلاسمای جو بر چسبندگی بین پوشش محافظ و آلیاژ AA1100  جهت بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان مورد بررسی قرار گرفت. دو منبع پلاسما برای تغییرات سطح به کار رفت: فشار جوی جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک. اندازه گیری سطح زیرین و زاویه تماس…